Clery /犯罪信息

《美高梅国际官网》(原名《美高梅国际》)由美国国会制定,并由乔治·布什总统于1990年签署成为法律.  它是为了纪念19岁的利海大学新生珍妮·安·克莱里而命名的,1986年,她在宿舍睡觉时被袭击并谋杀. 这项法律要求我们和所有对校园和学生事务负有重大责任的机构官员公开披露三年来的校园犯罪统计数据.

本出版物由美高梅国际官网根据《美高梅国际》和《美高梅国际》编写. 这是为了让你了解美高梅国际官网为提供一个安全的学术环境而制定的安全和保障政策.

注:这些数据代表向美高梅国际官网安全官员报告的犯罪. 其中一些罪行最终可能被认定为毫无根据或报道不准确.

年度安全报告必须在每年的10月1日前公布分发. 因此,所显示的犯罪统计数字是前三年的(3).

年度安全报告可在此查阅.

犯罪统计数据

刑事犯罪-美高梅国际官网

美高梅国际的校园

  一年 校园 Non-Campus 公共财产
谋杀/ Non-negligent杀人罪

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
过失杀人罪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
强奸 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
被溺爱的人 2019 1 0 0
  2020 0 0 0
  2021 1 0 0
乱伦 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
法定强奸罪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
抢劫 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
加重攻击罪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
入室盗窃

2019

0 0 0
  2020 2 1 0
  2021 0 0 0
汽车盗窃 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
纵火 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
家庭暴力 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 2 0 0
约会暴力 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
跟踪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0

 

在美高梅国际校园被捕 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反毒品法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反酒类法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
纪律处分-美高梅国际校园 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反毒品法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反酒类法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0

Waynesboro的的校园

  一年 校园 Non-Campus 公共财产
谋杀/ Non-negligent杀人罪

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
过失杀人罪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
强奸 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
被溺爱的人 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
乱伦 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
法定强奸罪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
抢劫 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
加重攻击罪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
入室盗窃

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
汽车盗窃 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
纵火 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
家庭暴力 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
约会暴力 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
跟踪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0

 

逮捕在韦恩斯伯勒校园 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反毒品法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反酒类法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
纪律处分-韦恩斯伯勒校区 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反毒品法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反酒类法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0

汤姆森校园

  一年 校园 Non-Campus 公共财产
谋杀/ Non-negligent杀人罪

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
过失杀人罪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
强奸 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
被溺爱的人 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
乱伦 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
法定强奸罪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
抢劫 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
加重攻击罪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
入室盗窃

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
汽车盗窃 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
纵火 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
家庭暴力 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
约会暴力 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
跟踪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0

 

拘捕个案-汤臣校园 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反毒品法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反酒类法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
纪律处分-汤姆森校园 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反毒品法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反酒类法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0

哥伦比亚县中心

  一年 校园 Non-Campus 公共财产
谋杀/ Non-negligent杀人罪

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
过失杀人罪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
强奸 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
被溺爱的人 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
乱伦 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
法定强奸罪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
抢劫 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
加重攻击罪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
入室盗窃

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
汽车盗窃 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
纵火 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
家庭暴力 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
约会暴力 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
跟踪 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0

 

逮捕-哥伦比亚县中心 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反毒品法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反酒类法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
纪律处分-哥伦比亚县中心 一年 校园 Non-Campus 公共财产
非法持有武器

2019

0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反毒品法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
违反酒类法 2019 0 0 0
  2020 0 0 0
  2021 0 0 0
毫无根据的罪行
2019 2019公历年零(0)无根据犯罪.
2020 2020历年零无故犯罪.
2021 2021年无根据犯罪为零.

 

注:学院作出了合理和善意的努力,要求和检索所有当地执法机构对学院已确定的克莱里地区的管辖权的统计数据. 从响应这些要求的机构收到的应报告的神职人员犯罪数据包括在上述犯罪统计中. 注:所有这些机构可能都没有对这些有关犯罪统计数字的要求作出答复.

2019年报告年度, 2020年和2021年, 美高梅国际科技大学校园里没有仇恨犯罪报告.

仇恨犯罪包括谋杀和非过失杀人罪, 强奸, 被溺爱的人, 乱伦, 法定强奸罪, 抢劫, 加重攻击罪, 入室盗窃, 机动车盗窃, 纵火, larceny-theft, 简单的攻击, 恐吓, 以及破坏/损坏/破坏财产.

毫无根据的罪行
如果在学院的任何一个地域类别中发生了一个《美高梅国际官网》犯罪,并且该犯罪被执法部门调查,发现是虚假的或没有根据的, 这一罪行被认为是“毫无根据的”.“只有宣誓或委任的执法人员才能在彻底的调查过程后发现犯罪.
提供这些信息是美高梅国际官网遵守乔治亚州统一犯罪报告法案和Jeanne Clery法案对校园安全的持续承诺的一部分. 担忧, 问题, 或与本文件或适用法规有关的投诉应通过邮件向美高梅国际官网的校园警察局长提出, 美高梅国际科技大道3200号. 100, 地址:乔治亚州美高梅国际30906; email at: manchor@ropeandtire.com; or by telephone at (706) 771‐4021.